0475 451852
openingstijden
Meerts Rechtspraktijk

Bestuursrecht

Wat kunnen we voor u doen?

  • Overheidsbesluiten
  • Planschade
  • Handhaving
  • Wet Openbaarheid Bestuur
  • Wet Dwangsom en Beroep bij niet tijdig beslissen
  • Algemene Wet Bestuursrecht
  • Schadevergoeding wegens onrechtmatige overheidsdaad

 
Tegen bijna alle besluiten van de overheid kan worden geprocedeerd. Meerts is specialist in procesvoering tegen overheidsbesluiten. Denk niet alleen aan de WW, WIA of AOW, want er zijn nog vele andere besluiten. Voorbeelden van dergelijke besluiten zijn vergunningen, dwangsommen en boetes. Dit kan zich voordoen in de ruimtelijke ordening met bijv. bouwvergunningen of handhaving bij illegale bouwsels, maar ook in de horeca met het rookverbod of illegale arbeid. De nodige ervaring is er ook in het voeren van planschadeprocedures. Planschade doet zich voor als er in uw omgeving met planologische vrijstellingen wordt gebouwd. Vaak betreft het een vrijstelling van het bestemmingsplan. Alle schade die groter is dan 2% van de waarde van uw pand, komt voor vergoeding in aanmerking. Dit loopt al gauw in de duizenden euro’s.