De rijdende rechter over de Eendengarage

Terug

De van televisie bekende “rijdende rechter” is kantonrechter in Zaanstad en deed de volgende – samengevatte – uitspraak.

Bij een op 6 augustus 2002 op de griffie van het kantongerecht ontvangen verzoekschrift hebben V.o.F De Eendengarage c.s. verzocht om [VERWEERDER] op de voet van het bepaalde de Handelsnaamwet te veroordelen een dusdanige wijziging aan te brengen in zijn handelsnaam dat daarin het woord “eendengarage” wordt geschrapt.

Als niet dan wel onvoldoende weersproken is in deze procedure het volgende komen vast te staan:

1. V.o.F De Eendengarage, althans haar rechtsvoorganger, drijft sinds 1992 te Eindhoven een onderneming die zich toelegt op het onderhoud, de reparatie, de restauratie en de verkoop van automobielen, voornamelijk de Citro?n 2 CV, ook wel (lelijke) eend genoemd. Dit onder de handelsnaam "De eendengarage".
2. [VERWEERDER] drijft sinds juni 2000 te Wormer een gelijksoortige onderneming onder de handelsnaam "Eendengarage [voornaam + achternaam verweerder]".

Oordeel van de kantonrechter.
Voorop gesteld moet worden dat het woord "eend" in het gewone spraakgebruik een synoniem is geworden voor de Citroën 2 CV. Naar mijn oordeel kunnen daarom reeds vraagtekens worden gezet bij het (voor een beschermde handelsnaam noodzakelijke) onderscheidend vermogen van het woord eendengarage. Strikt genomen is dat woord louter beschrijvend; het gaat om een garage die zich toelegt op (lelijke) eenden.

Indien echter al moet worden aangenomen dat het woord "eendengarage" voldoende onderscheidend vermogen heeft om als beschermde handelsnaam te kunnen gelden, dan moet onmiddellijk aan [VERWEERDER] worden toegegeven dat dit nog niet betekent dat het anderen niet meer zou vrijstaan dat woord in hun handelsnaam op te nemen, mits dat woord in die andere handelsnaam niet op verwarrende wijze wordt gebruikt. Anders gezegd: gelet op de beschrijvende betekenis daarvan mogen V.o.F De Eendengarage c.s. het woord eendengarage niet monopoliseren.

Welnu, naar mijn oordeel is van het gebruik van de handelsnaam "Eendengarage [voornaam + achternaam verweerder]" geen verwarring te duchten bij het publiek met de door V.o.F De Eendengarage c.s. gevoerde handelsnaam "Eendengarage." De toevoeging "[voornaam + achternaam verweerder]" heeft voldoende onderscheidend vermogen.

Daarmee staat vast dat de door [VERWEERDER] gevoerde handelsnaam "Eendengarage [voornaam + achternaam verweerder]" geen verboden inbreuk vormt op de door V.o.F De Eendengarage c.s. gevoerde handelsnaam, zodat het verzoek moet worden afgewezen.

Gelet op deze uitslag moeten V.o.F De Eendengarage c.s. worden verwezen in de proceskosten.

Deze beschikking is gegeven door mr. F.M.Visser, kantonrechter, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 3 oktober 2002, in tegenwoordigheid van de griffier.
 Terug
BEL NU
VERKEERSBOETES