Verkoop nooit een Jaguar

Terug

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER


De feiten

Eiser heeft van gedaagde een occasion van het merk Jaguar, type XJS 4.0, bouwjaar 1995, met het kenteken [kenteken] gekocht en geleverd gekregen voor een bedrag van € 23.000,00 incl. BTW. De auto werd hiervoor door gedaagde aangeboden op internet voor € 23.500,00. De advertentie vermeldde een kilometerstand van 46.000. Onder de kop Fahrzeugbeschreibung stond: “From First owner, all original, inside smells like New, Total Brand New condition!!”. Voorafgaand aan het sluiten de overeenkomst heeft eiser geen proefrit gemaakt. Eiser heeft tijdens zijn thuisreis met de Jaguar het volgende sms bericht om 16:51 uur aan gedaagde gestuurd: “Hello Wim, the jag is now by premium cars dealer in koblenz. The engine lost oilpreassure and one cylinder is not working. It is not my foult. Now they are looking and open the engine. When they now the problem, and calculated bill will send us…”. Gedaagde heeft geantwoord per sms bericht om 17:02 uur: “sorry ron lets wait what the jaguar dealer have to say tomorrow” en om 18:33 uur: “ok sorry again. I don’t let you fall let me know when you hear something.”. Daarna heeft eiser onder meer het volgende aan gedaagde per faxbericht geschreven: “(…) I did what you say and give them the order to look for the foult. Next week they will give us an answer. (…) Ok. When we have an result so i will tell you and then we plan the next step.”. Gedaagde heeft hierop per sms geantwoord: “Ok ron let me know I don’t let you fall I feel also bad about this situation”. Enkele dagen later heeft eiser aan gedaagde per sms geschreven: “Ok Wim 3+6 cylinder are damaged, oilpressure is to less. They want to puz the engine out of the car and bring to thr specialist mr Schwarz from performance car company, he put the engine in parts and the they can say exactly a price. Should I do it?“. Gedaagde heeft per sms gereageerd met de vraag: “Can they say cica how mutch”. Eiser heeft vervolgens per sms aan gedaagde laten weten: “Min 3000 max 8000 tsd”. Gedaagde antwoordde om 17:20 per sms: “Can we share the costs because 8000,- is too much for me” en enige tijd later: “I can give you back max 4000.- its also not my fould you have to understand”. Vervolgens heeft eiser onder meer aan gedaagde per faxbericht geschreven: “(…) The engine has to less oilpreassure and the third and sixed zylinder are damaged. We spoke yesterday about this problem and the next step is to put out the engine and bring the engine to the performance company who makes engine revisions. When they have the engine in parts, they can say us exactly what is to do and fix the costs. I agree with this procedur.” British Premium Cars GmbH heeft de kosten van de uit- en inbouw van de motor begroot op € 5.042,92. Eiser heeft toen onder meer het volgende aan gedaagde per faxbericht geschreven: “Please confirm me that I should bring the engine to the Motorcompany for the enginerevision. After opening the engine they will send us a detailed calculation. After the calculation you can decide, what we do next.” Gedaagde heeft per mail geantwoord: “Hallo Herr [NAAM EISER], as you know you bought the Jaguar without warrenty, but to help you, becourse its a bad situation, i want to bring another good running engine by the Jaguar dealer at Koblenz at my costs, the only costs you have then is build the old engine out and the other one i bring in.” Eiser heeft aan gedaagde per fax laten weten dat de Jaguar dealer en Motorcompany de kosten voor reparatie schatten tussen de € 13.000,00 en € 18.000,00 en dat de motor er van binnen uitziet als een niet goed onderhouden oude motor met meer dan 150.000 mijl op de teller. Eiser heeft in deze fax twee mogelijkheden geboden: “1. You give the order to the motorcompany for the engine-revision and the order to the jaguar house to put the engine after revision inside including parts (look at the costpaper) an pay the bills till the is OK in car contract condition. 2. You pick up the car and the engine in koblenz, pay any expenses cost (ca. 2000,-) by jaguar house ( for put the engine out of the car) and the company (for motorrevision) for looking inside the motor and give me my money back including cost for flight € 480,00 Ticket Train 89,- Gasolin 123,- that’s together € 23692,00. This money you can transfer to my bank. Ask me for my Bank”. Eiser heeft een deskundigenrapport op laten stellen door PTP IBAT Group. Op 15 januari 2012 schrijft P. Tolle hierin ondermeer: “Der Schadensumfang (…) ist so umfangreich, dass eine Instandsetzung des Triebwerkes nicht erfolgen kann. Die Verschleissgrenzen am Triebwerk sind für eine sach- un fachgerechte Motorüberholung überschritten. Die avisierten Kosten in eine autorisierten Fachwerkstatt für Motor und Anbauteile in einem vergleichbaren Zustand wie bei Kauf zugesichert liegen dann bei: 10 – 12.000,00 Euro netto. Alle Schäden am Triebwerk waren sicherlich und ohne sachverständigen Zweifel vor Übernahme des Fahrzeuges angelegt. Zum einen ist das besichtigte Triebwerk offensichtlich nicht jenes was zum Fahrzeug gehört und zum zweiten is die zugesicherte Laufleistung von 30.000 mls absolut nicht glaubwürdig – das Triebwerk hat ein vielfaches davon gelaufen.”. Op 13 oktober 2011 heeft de gemachtigde van eiser onder meer het volgende aan gedaagde geschreven: “Cliënt stelt zich immers op het standpunt dat u, door een auto met voornoemde gebreken te verkopen en te leveren, tekort geschoten bent in de nakoming van uw verplichtingen uit de koopovereenkomst. De door u verkochte en geleverde Jaguar beantwoordde immers niet aan de overeenkomst, nu deze niet de eigenschappen bezat die cliënt op grond van de overeenkomst mocht verwachten. (…) Gelet op de voornoemde non-conformiteit maak ik namens cliënt dan ook aanspraak op alsnog correct nakoming van de koopovereenkomst (…).”. Gedaagde heeft daarop gesteld dat op hem geen enkele verplichting rust. Op 3 februari 2012 heeft eiser bij brief van zijn gemachtigde de koopovereenkomst buitenrechtelijk ontbonden.


De vordering

Eiser vordert veroordeling van gedaagde tot betaling van € 28.740,57, te vermeerderen met rente en diverse kosten. Eiser legt aan de vordering ten grondslag dat de koopovereenkomst tussen eiser en gedaagde buitenrechtelijk is ontbonden, omdat de Jaguar niet voldoet aan hetgeen eiser op grond van de overeenkomst had mogen verwachten en dat gedaagde niet voldoet aan zijn verplichting het aankoop bedrag te restitueren en eiser kosteloos te stellen.


Het verweer

Gedaagde betwist de vordering. Hij voert aan dat de auto die hij aan eiser heeft verkocht en geleverd in goede staat verkeerde en voldeed aan de eigenschappen die eiser op grond van de overeenkomst van deze auto, een youngtimer, mocht verwachten. Het gebrek aan de motor is pas ontstaan nadat eiser hiermee te hard heeft gereden en gedaagde heeft geen garantie verstrekt. Bovendien heeft gedaagde onverplicht aangeboden om het gebrek te herstellen. De bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst door eiser ontbrak aangezien deze bevoegdheid pas ontstaat wanneer herstel onmogelijk is, niet van de verkoper gevergd kan worden of wanneer de verkoper tekort schiet in zijn verplichting tot herstel.

 

De beoordeling

Eiser heeft zich beroepen op een door gedaagde gegeven garantie. Gedaagde heeft het verlenen van die garantie betwist. Het antwoord op de vraag of een garantie is verstrekt, kan in het midden blijven omdat het verkochte ook zonder die garantie aan de overeenkomst moest beantwoorden. Uitgangspunt is dat de afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden en dat dit niet het geval is als de zaak, in concreto de auto, niet de eigenschappen bezit die eiser als koper mocht verwachten. eiser mocht als koper verwachten dat de auto geschikt was voor normaal gebruik, hetgeen betekent dat hij niet op de eerste rit ernstige motorschade hoefde te verwachten. Aangezien die ernstige motorschade zich binnen een dag na aanschaf heeft voorgedaan, wordt vermoed dat dit gebrek bij aflevering reeds aanwezig was. Dit rechtsvermoeden dient door gedaagde te worden weerlegd. De kantonrechter is van oordeel dat hij dit niet voldoende heeft gedaan. Gedaagde stelt dat eiser na het passeren van de grens met Duitsland te hard gereden heeft en dat dit schade aan de motor veroorzaakt heeft. Gedaagde heeft deze stelling echter, zeker in het licht van de uitgebreide analyse die door eiser is overgelegd, niet voldoende met feiten onderbouwd, waardoor dit niet vast staat. Het gebrek aan de motor was tijdens het sluiten van de overeenkomst niet bekend aan eiser en kon hem ook niet redelijkerwijs bekend zijn. Het feit dat eiser geen proefrit heeft gemaakt doet in dat licht niet terzake, aangezien dit het gebrek aan de motor niet op het moment van sluiten van de overeenkomst kenbaar gemaakt zou hebben. Gezien het voorgaande is de kantonrecht van oordeel dat er sprake is van non-conformiteit ondanks de niet te hoge verwachtingen die eiser, gelet op de prijs, ouderdom, kilometerstand en soort verkoper, bij dit soort koop mocht hebben. Eiser heeft gedaagde in gebreke gesteld en de kans geboden om het gebrek te verhelpen. Gedaagde heeft weliswaar een aanbod van herstel gedaan, maar dit had niet tot strekking dat er geen kosten voor eiser aan zouden zijn verbonden. Daarmee heeft gedaagde niet voldaan aan zijn verplichtingen en het stond eiser daarom vrij om de overeenkomst buitenrechtelijk te ontbinden. Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat de vordering tot terugbetalen van de aankoopsom dient te worden toegewezen. Dit betekent tevens dat de auto en motor terug moeten naar gedaagde. Gedaagde dient voor het transport naar Haarlem zorg te dragen. Naast restitutie van het aankoopbedrag maakt eiser aanspraak op vergoeding van de volgende door hem geleden schade:

• vliegticket Nürnberg-Amsterdam € 483,00

• parkeerkosten vliegveld Nürnberg € 18,00

• treintickets Koblenz-Nürnberg € 69,00

• taxikosten station Nürnberg-vliegveld Nürnberg € 21,00

• autoritten Marloffstein-Koblenz: 2 x 340 km x € 0,19 € 258,40

• kosten uitbouw motor € 1.503,92

• kosten demontage motor € 270,73

• kosten deskundigenrapport € 746,13

• diverse kosten € 200,00

• stallingskosten British Premium Cars € 700,01

• sleepkosten € 312,38

• stallingskosten ad € 50,00 per maand PM

totaal € 4.582,57


Bij die beoordeling is mede van belang dat de bescherming die de wet aan de consument biedt erop neerkomt dat deze in de positie wordt gebracht waarin hij zonder de koop te hebben gesloten zou hebben verkeerd. De door eiser gemaakte reiskosten voorafgaande aan de koop zijn, naar achteraf moet worden vastgesteld, tevergeefs geweest ten gevolge van de tekortkoming van gedaagde. Deze kosten kunnen hem, mede gezien de aard van zijn aansprakelijkheid, worden toegerekend. Als schadevergoeding zal ter zake van deze kosten worden toegewezen: € 483,00 + € 18,00 + € 69,00 + € 21,00 = € 591,00. Ook de kosten die eiser heeft moeten maken als gevolg van het feit dat de geleverde auto niet aan de verwachtingen van eiser voldeed, komen als direct gevolg van de tekortkoming van gedaagde voor vergoeding in aanmerking. Ter zake zal worden toegewezen: € 1.503,92 + 270,73 + € 746,13 = € 2.520,78. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft eiser de onderdelen van de schade: “autoritten ad € 258,40 en diverse kosten ad € 200,00” onvoldoende concreet onderbouwd, zodat deze onderdelen niet voor toewijzing in aanmerking kunnen komen. Doordat de geleverde auto niet aan de verwachtingen voldeed was eiser genoodzaakt de auto bij garages te stallen. Ook deze stallingskosten en de daaraan gekoppelde sleepkosten komen daarom voor vergoeding in aanmerking. De vergoeding van de stallingskosten zal worden toegekend tot aan de datum waarop gedaagde de auto zal hebben opgehaald voor transport naar Haarlem. Op grond van het vorenstaande zal als schadevergoeding worden toegewezen:

€ 591,00 + € 2.520,78 + € 700,01 + 312,38 = € 4.124,17, nog te vermeerderen met de stallingskosten ad € 50,00 per maand tot aan de dag waarop gedaagde de auto zal hebben opgehaald voor transport naar Haarlem. De kosten verbonden aan de door gedaagde niet betwiste buitengerechtelijke werkzaamheden zijn aan te merken als redelijke kosten. Een bedrag van € 1.158,00 zal worden toegewezen. De proceskosten komen voor rekening van gedaagde omdat hij in het ongelijk wordt gesteld. Daarbij wordt gedaagde ook veroordeeld tot betaling van € 100,00 aan nasalaris voor zover daadwerkelijk nakosten door eiser worden gemaakt.


De beslissing

De kantonrechter veroordeelt gedaagde tot betaling aan eiser van € 28.282,17 te vermeerderen met de wettelijke rente tot aan de dag van de algehele voldoening en voorts te vermeerderen met de stallingskosten ad € 50,00 per maand tot aan de dag waarop gedaagde de auto zal hebben opgehaald voor transport naar Haarlem; veroordeelt gedaagde tot betaling van de proceskosten: dagvaarding € 97,64, griffierecht €437,00, salaris gemachtigde €400,00 en veroordeelt gedaagde tot betaling van € 100,00 aan nasalaris voor zover daadwerkelijk nakosten door eiser worden gemaakt.


De koopsom was € 23.000…

Dit artikel is een bewerkte samenvatting van een uitspraak met vindplaats ECLI:NL:RBNHO:2013:CA3371.

 

Clemens Meerts
Beegden


email: clemens@meerts.nl

 

 

Terug
BEL NU
VERKEERSBOETES