Algemene voorwaarden

Disclaimer
Meerts Belastingadvies en Rechtsbijstand B.V. heeft deze website slechts voor informatieve en promotionele doeleinden ingesteld en bijgewerkt. Derhalve kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de gevolgen van enig handelen op grond van de inhoud van deze website. Voorts zijn op alle opdrachten de algemene voorwaarden van toepassing, welke tevens zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Roermond onder nummer 2004/26.


Algemene voorwaarden Meerts Belastingadvies en Rechtsbijstand B.V.
Versie 1.0 (juli 2004)


Artikel 1
Meerts Belastingadvies en Rechtsbijstand B.V. (hierna: de vennootschap) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, welke vennootschap ten doel heeft het geven van fiscale en juridische adviezen en het verlenen van rechtsbijstand in juridische geschillen.


Artikel 2
Iedere opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en te zijn aanvaard door de vennootschap, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de cliënt is dat een opdracht door een al dan niet nader genoemde werknemer of andere vertegenwoordiger van de vennootschap zal worden uitgevoerd.


Artikel 3
Iedere aansprakelijkheid, verband houdende met de uitvoering van een opdracht van een cliënt, met eventuele pro actieve advisering aan een cliënt, met het doen van aanbiedingen alsmede met het verlenen van elke (andere) dienst, is – wegens onverzekerbaarheid van het beroepsrisico bij een professionele verzekeraar – beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte honorarium. Bij opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van de vennootschap geldt deze beperking uiteraard niet. Ook indien de vennootschap een opdracht heeft geweigerd en daaruit schade is ontstaan, is de aansprakelijkheid van de vennootschap conform dit artikel beperkt. Iedere vordering van een cliënt jegens de vennootschap vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dient, op straffe van verval van alle aanspraken, binnen 30 dagen na de eerste mogelijkheid tot kennisneming van het gebrek schriftelijk aan de vennootschap te worden medegedeeld. Reclames schorten de betalingsverplichting van de cliënt niet op.


Artikel 4
Bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt is de vennootschap gerechtigd om derden in te schakelen. Hierover zal tevoren zoveel mogelijk met cliënt worden overlegd. Iedere eigen aansprakelijkheid van de vennootschap voor een tekortkoming van ingeschakelde derden is uitgesloten. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is de vennootschap gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens haar cliënten te aanvaarden.


Artikel 5
Verstrekte opdrachten worden door de vennootschap uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de wijze waarop aan die door de cliënt verstrekte opdracht al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen en de cliënt vrijwaart de vennootschap tegen aanspraken van derden dienaangaande. De vennootschap behoudt alle rechten van intellectuele eigendom. Cliënt is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vennootschap, niet gerechtigd tot het vermenigvuldigen, openbaar maken of ter kennis brengen van rapporten, presentaties, adviezen, materialen, teksten enz. welke cliënt als gevolg van de opdracht van de vennootschap heeft ontvangen. Cliënt vrijwaart de vennootschap van alle aanspraken van derden indien cliënt dit verbod overtreedt.


Artikel 6
Naast de vennootschap zijn ook alle personen die bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, ongeacht of zij voor de vennootschap werkzaam zijn, gerechtigd om op deze algemene voorwaarden een beroep te doen. De algemene voorwaarden kunnen eveneens worden ingeroepen door de bestuurder(s) van de vennootschap.


Artikel 7
Deze algemene voorwaarden worden geacht tevens van toepassing te zijn op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van een cliënt.


Artikel 8
Facturen van de vennootschap dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te zijn betaald op de door de vennootschap aangegeven wijze. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt, na daartoe ten minste éénmaal door de vennootschap te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom, onverminderd het recht van de vennootschap de (hogere) werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen. De vennootschap is gerechtigd haar facturen, ook als deze nog niet opeisbaar zijn, te verrekenen met gelden die de vennootschap ten behoeve van de cliënt onder zich heeft. De cliënt machtigt hierbij de vennootschap aan deze verrekening mee te werken. De vennootschap is bevoegd de teruggave of afgifte van alle in het kader van de opdracht onder haar bevindende gegevens en bescheiden van cliënt op te schorten totdat cliënt volledig aan zijn verplichtingen jegens de vennootschap heeft voldaan. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van cliënt daartoe voldoende aanleiding geven, is de vennootschap gerechtigd van hem te verlangen dat hij onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt op een door de vennootschap te bepalen wijze en/of dat hij een voorschot geeft. Gezamenlijke opdrachtgevers zijn hoofdelijk verbonden de verplichtingen als opdrachtnemer na te komen.


Artikel 9
De voor de opdracht te betalen vergoeding bestaat uit honorarium (uren maal tarief), verschotten en B.T.W. Het uurtarief is afhankelijk van de uitvoerende medewerker en de soort werkzaamheid. Bij afwijking van het standaarduurtarief wordt het toepasselijke uurtarief bij de aanvaarding van de opdracht schriftelijk aan cliënt gemeld. Indien geen uurtarief is medegedeeld, geldt het standaarduurtarief van € 100 exclusief B.T.W. Offertes zijn – gelet op deze werkwijze – te allen tijde slechts indicatief en derhalve voor beide partijen vrijblijvend.


Artikel 10
De rechtsverhouding tussen de vennootschap en de cliënt is onderworpen aan Nederlands recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van eventuele geschillen tussen beiden kennis te nemen. Afwijkingen en aanvullingen van en op de algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien deze zijn overeengekomen en schriftelijk zijn vastgelegd.


KvK-nr: 12055314

BEL NU
VERKEERSBOETES