Capita selecta verkeersrecht / oproep voor proefproces APK

Terug

APK auto’s ouder dan 30 jaar in 2008 op keuring
In de vorige uitgave heb ik de vraag opgeworpen of een auto van 30 jaar of ouder in 2008 moet worden gekeurd (APK) als deze in 2007 nog is goedgekeurd, nu vanaf 2008 regel is dat een keuringsbewijs 2 jaar geldig is. Zie voor een nadere toelichting het gehele artikel. Ik gaf daarin aan dat ik om opheldering zou vragen bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dat heb ik gedaan op 17 januari 2008. Ik kreeg echter geen enkele reactie. Zelfs geen ontvangstbevestiging. Op 19 februari 2008 heb ik een rappel gestuurd. Wederom taal noch teken van het ministerie. Op 4 maart 2008 heb ik een klacht ingediend bij het ministerie en daarbij aangegeven dat ik bij de Nationale Ombudsman een klacht zal indienen als de inhoudelijke reactie op de onderliggende niet komt of als niet op de klacht wordt gereageerd. Het ministerie heeft de klacht kennelijk wél ontvangen, want onlangs kreeg ik daarvan een schriftelijke bevestiging. En even later ook een antwoord op de vraag, althans wat daarvoor door moet gaan. Het Ministerie komt niet verder dan de stelling dat het logisch zou zijn dat op een keuringsbewijs uit 2007 de regelgeving van 2007 van toepassing is en dus maar 1 jaar geldig is. Ik vind dat echter helemaal niet logisch, want kennelijk is de wetgever sinds 1 januari 2008 van mening dat een keuringsbewijs 2 jaar geldig is en maakt daarbij geen onderscheid naar het jaar van afgifte van het keuringsbewijs.
Het is jammer dat we nog geen écht antwoord op de vraag hebben, want er zijn vast heel wat leden die in de onderhavige situatie verkeren. Namelijk dat ze, vanwege de opgeworpen vraag, niet weten of ze gehoor moeten geven aan de herinneringsbrief van de RDW waarin wordt opgeroepen de auto binnenkort te laten keuren. Het is uiteraard mogelijk om de auto niet te laten keuren en een proefproces uit te lokken, na ontvangst van een bekeuring. Ik raad dat echter niet aan. Beter lijkt het me om, als later blijkt dat de keuring nog niet nodig was, al dan niet collectief om een vergoeding van de keuringskosten te vragen bij het ministerie. Of niets doen en de auto gewoon ook in 2008 laten (goed)keuren. De gestelde vraag is immers wel interessant, maar we laten onze hobby niet bederven door de kosten van een APK-keuring. Blijft overeind dat ik het antwoord op de vraag wil weten. De wetgever moet immers wel duidelijk zijn bij het voorschrijven van verplichtingen. RDW wist het antwoord niet. Het Ministerie zegt het te weten maar kan het niet motiveren. Daarom roep ik de leden op of een van u bereid is mee te werken aan een proefproces. De auto keuren we dan korte tijd na de datum in 2008 waarop deze volgens RDW opnieuw gekeurd had moeten zijn. In de tussentijd vragen we de politie om een bekeuring uit te schrijven, die we dan aanvechten bij de kantonrechter en eventueel gerechtshof. Ik betaal de boete voor u.

Nieuwe of aangepast artikelen in het RVV 1990 per 1 april 2008

Het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) had ooit als doel om verkeersregels en -tekens te verminderen met het motto: “Geef je verstand eens voorrang”. Kennelijk is dat niet helemaal gelukt, gezien de diverse nieuwe regels en tekens die sindsdien zijn toegevoegd en de aanpassingen die in de loop der jaren toch hebben plaatsgevonden. Uitspraken van de Hoge Raad, wensen uit de politiek, problemen in de (handhavings)praktijk, slimme mensen en nieuwe (technische) ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat het noodzakelijk is om weer meer nieuwe verkeersregels in het RVV op te nemen dan wel aan te passen. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft een ontwerpbesluit opgesteld met 26 nieuwe of aangepaste artikelen in het RVV. Het is de bedoeling dat het ontwerpbesluit per 1 april 2008 van kracht wordt. Op die datum treedt tevens een geactualiseerde bijlage van te sanctioneren gedragingen bij de Wet Mulder in werking. In het ontwerpbesluit gaat het onder meer over de volgende verkeersregels en -tekens: 45 km/u voor bromfietsen, helmplicht voor cabrio brommobielen, skaters op het voetpad, instelling parkeerschijf, zitplaatsen passagiers, verkeerstekens op de weg en maximumsnelheid op matrixbord.
Bron: Verkeersrecht, ANWB


Naheffingsaanslag parkeerbelasting: kaartje achteraf tonen is voldoende!

Ingevolge de wet kan de te weinig geheven belasting worden nageheven, indien de belasting die op aangifte behoort te worden voldaan geheel of gedeeltelijk niet betaald is. Van belang is dan ook of de verschuldigde belasting is betaald en niet of op de voorgeschreven wijze aangifte is gedaan (HR 8 januari 1997). Dit betekent dat, indien achteraf blijkt dat betaling van de verschuldigde belasting heeft plaatsgevonden, voor het opleggen van een naheffingsaanslag geen plaats is, ook al is niet voldaan aan de voorwaarde in het Besluit dat de transponderkaart (of het parkeerkaartje) van buitenaf duidelijk zichtbaar tegen de voorruit van het voertuig dient te zijn aangebracht. Hoge Raad, 11 januari 2008.
 Terug
BEL NU
VERKEERSBOETES