Jurisprudentie verkeersboetes voorjaar 2021

Terug

Samenvattingen van een selectie van relevante recente uitspraken van de hoogste rechter in deze, namelijk het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Doorgetrokken streep. Het verbod op het overschrijden van een doorgetrokken streep geldt niet wanneer daarmee de vluchtstrook wordt bereikt. Dat de betrokkene onnodig gebruikmaakte van de vluchtstrook, maakt dat niet anders. Volgt vernietiging van de sanctiebeschikking.

De enkele mededeling van de ambtenaar dat hij bezig was met andere werkzaamheden, is onvoldoende om te kunnen concluderen dat er geen reële mogelijkheid was de bestuurder staande te houden. Volgt vernietiging van de sanctiebeschikking.

Rijden door rood. Op de foto's is te zien dat het voertuig zich tussen de eerste en tweede opname (interval 1 seconde) nauwelijks heeft verplaatst en dat de remlichten branden. Niet blijkt dat het voertuig de stopstreep of het verkeerslicht is gepasseerd. De gedraging staat daarmee niet vast zodat de sanctiebeschikking wordt vernietigd.

Rijden door rood. Namens de betrokkene is van meet af aan gemotiveerd betoogd dat de ambtenaar gegeven zijn positie het verkeerslicht dat voor de betrokkene gold niet heeft kunnen zien. Nu dit verweer niet door nadere informatie is weersproken, bestaat twijfel of de gedraging is verricht. Volgt vernietiging van de sanctiebeschikking.

De enkele mededeling van de ambtenaar dat hij een 'solocontrole' verrichtte, is onvoldoende om te kunnen concluderen dat er geen reële mogelijkheid was de bestuurder staande te houden. Volgt vernietiging van de sanctiebeschikking.

De ambtenaar heeft de bestuurder niet staandegehouden, omdat hij onderweg was naar een 'melding met enige spoed'. Waarom die melding spoedeisend was, blijkt niet. Daarom is onvoldoende aannemelijk dat er geen reële mogelijkheid was om de bestuurder staande te houden. Volgt vernietiging van de sanctiebeschikking.

Handelaarskenteken. De sanctie is opgelegd voor het niet op de voorgeschreven wijze gebruiken van het handelaarskenteken, terwijl feitelijk sprake was van het rijden zonder kentekenplaat. Dat is een andere gedraging. Volgt vernietiging van de sanctiebeschikking.

Doorgetrokken streep. Naast de doorgetrokken streep was over korte afstand een onderbroken streep aangebracht, zodat daar mocht worden ingehaald. Om terug te keren naar zijn eigen rijstrook, moest de bestuurder de doorgetrokken streep opnieuw overschrijden. In deze situatie is de oplegging van een sanctie niet billijk.

Generalis/specialis. De ambtenaar mag niet een sanctie opleggen voor een algemene hindergedraging, wanneer de gedraging valt onder een specifieke feitcode met een lager sanctiebedrag. Het hof wijzigt de inleidende beschikking.

Geslotenverklaring, bevoegdheid BOA. Beleidsregels BOA. Handhaving van C-borden door een BOA is slechts toegestaan in relatie tot de openbare orde. De geslotenverklaring blijkt te zijn ingesteld ter verduidelijking van de verkeersituatie en voor de verkeersveiligheid. Niet blijkt van enig verband met de openbare orde, zodat de BOA niet bevoegd was. Volgt vernietiging van de sanctiebeschikking.

Rijbewijs niet ter inzage geven. De betrokkene stelt dat geen inzage in zijn rijbewijs is gevorderd, maar dat daar slechts om is verzocht. Het openbaar ministerie heeft deze stelling niet weersproken. Daarmee staat de gedraging onvoldoende vast en volgt vernietiging van de sanctiebeschikking.

Bebording aanwezig? Geslotenverklaring met camerahandhaving. Op de flitsfoto's is geen bord zichtbaar. Ook is niet gebleken dat de bebording rond de datum van de constatering conform OM beleidsregels maandelijks werd gecontroleerd. De aanwezigheid van bebording staat daarom onvoldoende vast. Volgt vernietiging van de sanctiebeschikking.

Boordsnelheidsmeter. De kalibratietabel in het dossier was op de meetdatum niet geldig. Het ontbreken van de juiste kalibratietabel leidt tot vernietiging van de inleidende beschikking.

Snelheid. Meting met gebruik van boordsnelheidsmeter en met behulp van achteruitkijkspiegel. Het hof betwijfelt of de ambtenaar de snelheid op betrouwbare wijze heeft kunnen vaststellen en vernietigt de sanctiebeschikking.
 

Terug
BEL NU
VERKEERSBOETES