Aanwezigheid vereiste bebording niet bewezen

Terug

Samenvatting van een recente uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep inzake een verkeersboete.

Aan de betrokkene is als kentekenhouder een sanctie opgelegd van € 103 voor overschrijding maximumsnelheid binnen de bebouwde kom, (verkeersbord A1) met 12 km/h op 12 juni 2018 om 08:46 uur op de Ringbaan-Noord, kruising Laarderweg richting Ring Noord in Weert.

Meerts voert aan dat de betrokkene de plaatsing van de juiste bebording betwist. In het onderhavige geval geldt een van de bebouwde kom afwijkende maximumsnelheid. Dit betekent dat de bebording door de ambtenaar dient te zijn gecontroleerd en in orde te zijn bevonden.

Het dossier bevat twee foto’s van de gedraging. De gegevens bij de foto’s stemmen overeen met de gegevens in het zaakoverzicht. Op de foto’s is te zien dat het voertuig van de betrokkene met een snelheid van 85 m/h een kruising met verkeerslichten passeert. Enkele meters verderop is een bord A1, max. 70 geplaatst. Op de foto’s is als locatie vermeld: Weert, Ringbaan-Noord/kruising Laarderweg richting Ring Noord.

Het is regel dat een betwisting van de aanwezigheid van (deugdelijke) bebording bij snelheidsovertredingen waarbij de gedraging op geautomatiseerde wijze is vastgesteld door apparatuur die in een vaste flitspaal is gemonteerd slechts kan worden weerlegd aan de hand van stukken, zoals een proces-verbaal of schouwrapporten, die aannemelijk maken dat ten tijde van de constatering wel deugdelijke bebording aanwezig was.

De advocaat-generaal heeft bij het verweerschrift drie uitdraaien van afbeeldingen afkomstig van Google Maps Streetview overgelegd. Op de afbeeldingen is een kruising op de Ringbaan-Noord te zien, waarbij te zien is dat vlak voor de kruising borden A1, max 70 zijn geplaats. Direct na de kruising is eveneens een bord A1, max 70 geplaatst. Het hof heeft zich ook door middel van Google Maps Street View op de situatie georiënteerd. Hieruit blijkt dat de door de advocaat-generaal overgelegde uitdraaien niet overeenkomen met de pleeglocatie. Uit het zaakoverzicht, alsmede de foto’s van de gedraging blijkt dat de pleeglocatie betreft de Ringbaan-Noord ter hoogte van de kruising met de Laarderweg. De kruising die te zien is op de door de advocaat-generaal overgelegde uitdraaien betreft de Ringbaan-Noord ter hoogte van de kruising met de Via Reaka.

Het hof is van oordeel dat het dossier niet de voor de vaststelling van de gedraging noodzakelijke informatie bevat over de aanwezigheid van deugdelijke bebording op de pleeglocatie ten tijde van het vaststellen van de gedraging. Bij gebreke van afdoende informatie is naar het oordeel van het hof niet met voldoende zekerheid komen vast te staan dat de maximumsnelheid ten tijde van de gedraging behoorlijk was aangegeven. Dit betekent dat niet kan worden vastgesteld dat de gedraging is verricht. Het hof zal als volgt beslissen.

Het Gerechtshof vernietigt de beslissing van de kantonrechter; verklaart het beroep gegrond; vernietigt de beslissing van de officier van justitie, alsmede de beschikking waarbij de sanctie is opgelegd; bepaalt dat het sanctiebedrag dat door de betrokkene betaald is door de advocaat-generaal wordt gerestitueerd;

Bron: Uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zaaknummer Wahv 200.256.618/01
 

Terug
BEL NU
VERKEERSBOETES