Het Guppy visje!

Terug

Vonnis van de kantonrechter te Amsterdam in de zaak van [eiser] met als gemachtigde: mr. drs. C.Meerts tegen Endemol Nederland BV. Eiser heeft zich als kandidaat opgegeven voor het programma 'Weekend Miljonairs', een z.g.publieksquiz. Hij heeft een kandidatenverklaring ondertekend en hij heeft een exemplaar ontvangen van de regels en procedures voor deelname aan het tv-programma 'Weekend Miljonairs'. Op 11 april 2001 heeft eiser opgetreden als kandidaat in het genoemde programma. De aflevering is op een later moment uitgezonden. Voor NLG 32.000,- is in dat programma aan eiser de vraag voorgelegd: 'Wat ontdekte Robert J.L.Guppy in 1866?' De antwoordmogelijkheden waren: a. een aquariumvisje; b.een pygmeeënstam; c. radium; d. Hawaï.' Eiser koos antwoord b. Die beantwoording is als fout aangemerkt waardoor eiser niet door kon gaan en terugviel op een bedrag van NLG 1.000,- dat hij heeft gekregen. Eiser heeft zich over de vraagstelling beklaagd bij gedaagde en gedaagde aansprakelijk gesteld.


Eiser vordert een vergoeding van Eur 5.000,- en proceskosten. Hij stelt daartoe dat de hem gestelde vraag onjuist was. Daardoor is hij een geldprijs van NLG 32.000,- misgelopen. Hij kreeg nu slechts NLG 1.000,-. Zijn nadeel is derhalve NLG 31.000,- excl. rente. Zijn vordering is een gematigde compensatie c.q. vergoeding voor de gederfde geldprijs. Als grondslag voor zijn vordering noemt eiser, zonder verdere toelichting, onrechtmatig handelen door gedaagde en tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst.


Gedaagde heeft zich op het standpunt gesteld dat de vraag klopt volgens enige door haar genoemde bronnen. Zij voert aan zich voldoende te hebben ingespannen om de antwoorden van de quizvragen op juistheid te toetsen en zij doet een beroep op de door eiser ondertekende kandidatenverklaring met bijbehorende regels.


Beoordeling door de rechter. Eiser stelt dat de vraag niet juist kon worden beantwoord. R.J.L.Guppy heeft niet een aquariumvisje ontdekt. Zijn naam is aan een thans veel in aquaria gehouden visje gegeven. Men kan een aquariumvis immers niet ontdekken. Gedaagde ontbeerde de kennis die nodig was voor het opstellen van deugdelijke quizvragen en heeft de vargen onvoldoende zorgvuldig voorbereid. Uit zeer deskundige bronnen blijkt namelijk dat niet Guppy het bewuste visje heeft ontdekt, maar een andere persoon enkele jaren eerder dan Guppy het visje vond. Gedaagde heeft hiertegen aangevoerd dat zij zich op meerdere bronnen heeft verlaten waarin staat dat R.J.L.Guppy de ontdekker is van de guppy (enkele woordenboeken en een encyclopedie). Indien twee of meer serieus te nemen bronnen het bestreden antwoord geven kan niet worden volgehouden dat de vraagsteller zijn vraag onzorgvuldig heeft voorbereid of te kort is geschoten in zijn taak om quizvragen op te stellen. De vraagstelling in samenhang met de daarop te geven antwoorden is verder ook zodanig dat, ook indien iemand zou weten dat Guppy niet de ontdekker maar de naamgever van de vis was, geen van de andere antwoorden in aanmerking komt zodat ook in dat geval het door gedaagde als juist aangemerkte antwoord zou zijn gegeven. Het is ten slotte heel wel mogelijk dat men een vis die thans veel in aquaria wordt gehouden een aquariumvis noemt zonder dat daarmee wordt gesuggereerd dat deze vis in een aquarium is ontdekt. De toevoeging 'aquarium' aan het woord 'vis' zal bedoeld zijn als een verdere aanwijzing (hint) voor een juiste beantwoording van de vraag. De benadering van de vraag door eiser (men kan een aquariumvis niet ontdekken) is niet wat in dit soort quizzen van de deelnemers wordt gevraagd. Als gedaagde al een verwijt te maken zou zijn voor de formulering van vraag en antwoord is dat, alles overziende, een uiterst gering verwijt.

Gedaagde beroept zich op de kandidatenverklaring en regels en procedures. In de correspondentie over deze zaak heeft de toenmalige gemachtigde van eiser deze stukken als 'algemene voorwaarden' aangemerkt. Zonder alle bepalingen na te lopen wordt overwogen dat in de kandidatenverklaring is opgenomen het volgende: 'Binnen het kader van het televisieprogramma zal de kandidaat zich neerleggen bij iedere beslissing van de producent of zijn vervanger en deze beslissing naleven.' Deze bepaling kan als een spelregel worden aangemerkt. Het wettelijke systeem van nietige bepalingen in een overeenkomst ziet daarop niet. Eiser had, mede gezien die spelregel, de beslissing van gedaagde moeten accepteren. Om onder een dergelijke afspraak uit te komen had heel wat meer moeten gebeuren dan hier aan gedaagde wordt verweten.


De kantonrechter wijst de vordering af en veroordeelt eiser in de kosten van het geding.
 Terug
BEL NU
VERKEERSBOETES