Belonen van goed gedrag in het verkeer

Terug

Jurist Clemens Meerts schrijft in deze rubriek over zaken op het raakvlak van auto’s of verkeer in relatie tot het recht of belastingen. In zijn politieke activiteiten ligt zijn focus regelmatig op ditzelfde terrein. Dit artikel is het derde deel van enkele artikelen waarin hij een kijkje geeft in zijn politieke keuken, wat auto’s of verkeer in relatie tot het recht of belastingen, betreft.

 

In het coalitieprogramma bij het thema verkeersveiligheid staat gedragsbeïnvloeding voorop, zo las ik in de voorbereiding van de begrotingsvergadering van 2011, de eerste in deze regeerperiode. In de concept begroting stond verder: “het accent is gelegd op het belonen van goed en veilig gedrag, vanuit de insteek dat met belonen en verleiden meer kan worden bereikt dan met afdwingen”. Een concrete toepassing voor de verkeersveiligheid kon ik nergens vinden. Ik zag dus wel mooie woorden, maar nog geen plan, nee zelfs geen begin van een plan. Op basis van wetenschappelijk onderzoek ("Belonen én bestraffen geeft het meeste resultaat. `Goed` en `Fout` worden zo nadrukkelijker onderscheiden.") heb ik toen voorgesteld om Gedeputeerde Staten beleid te laten formuleren hoe op provinciaal niveau gedragsbeïnvloeding via beloning gestalte kan worden gegeven en dit terug te koppelen naar de commissie. Een motie hiertoe is aangenomen. Onlangs is een pilot geëvalueerd. De pilot heeft geen positieve resultaten laten zien, met name vanwege een te kleine opzet van de pilot. Hoewel aldus niet kan worden geconcludeerd dat belonen in het verkeer niet werkt (er is eenvoudig niets uitgekomen), hebben Gedeputeerde Staten helaas besloten om geen nieuwe pilot te starten. Dat is jammer, maar met de politieke realiteit kan ik er genoegen mee nemen dat gedeputeerde Koppe heeft gezegd dat de provincie na het houden van deze pilot prima uitgerust is om gemeenten te helpen met wijkprojecten met als uitgangspunt het terugdringen van slachtoffers in het verkeer, waarbij  belonen een stimulans moet zijn voor goed gedrag. Het ministerie ondersteunt diverse effectieve maatregelen die werken vanuit het beloningsprincipe, zoals het Buurtlabel Veilig Verkeer van VVN dat woonwijken kunnen verdienen als de buurt zich permanent inzet voor de verkeersveiligheid (zoals Landweert in Venray), de tweejaarlijkse Nationale Verkeersveiligheidsprijs voor het beste verkeersveiligheidsinitiatief en belonen van goed gedrag bij alcoholcontroles met de BOB-sleutelhanger. Verder stimuleert en faciliteert het Rijk verzekeraars en leasemaatschappijen bij het ontwikkelen van concepten waarbij goed gedrag wordt beloond. Daarnaast hebben decentrale overheden zelf de vrijheid om binnen de wettelijke kaders de best passende maatregelen kiezen om het aantal slachtoffers ter plaatse terug te dringen. De motie van de Limburgse Staten sluit hier prima op aan, aldus de Minister. In het belang van de verkeersveiligheid in Limburg blijf ik me ervoor inzetten om ooit meer generieke mogelijkheden voor belonen in het verkeer te laten bekijken, omdat de effecten daarvan beter meetbaar en vermoedelijk ook effectiever zijn. Te denken valt aan het langdurig controleren van de snelheid op één provinciale weg en de weggebruiker te belonen als deze zich aan de snelheid houdt.

 

Clemens Meerts

 Terug
BEL NU
VERKEERSBOETES