Het "Tientje van Meerts"

Terug

Jurist Clemens Meerts schrijft in deze rubriek over zaken op het raakvlak van auto’s of verkeer in relatie tot het recht of belastingen. In zijn politieke activiteiten ligt zijn focus regelmatig op ditzelfde terrein. Dit artikel is het vierde deel van enkele artikelen waarin hij een kijkje geeft in zijn politieke keuken, wat auto’s of verkeer in relatie tot het recht of belastingen, betreft.

De tekst hierna betreft een motie van Clemens Meerts die hij als lid van de Provinciale Staten van Limburg in “het Limburgs Parlement”  heeft ingediend en ook als zodanig is aangenomen. Op basis van deze motie heeft de provincie de provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting verlaagd. Voor de eigenaar van een auto met een ‘gemiddeld’ gewicht scheelt dit ongeveer € 10 per jaar, hetgeen overeenkomt met ongeveer 5% van het belastingbedrag.

 

 

Amendement inzake MotorRijtuigenBelasting (MRB)


Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 8 november 2013,

 

Constaterende dat:

Vanwege rijksbeleid de vrijstelling voor zeer zuinige auto’s in de motorrijtuigenbelasting per 1 januari 2014 vervalt
De opbrengst van de provinciale opcenten op de MRB hierdoor met 5 miljoen euro stijgt
Daarnaast de opbrengst nogmaals stijgt per 1 januari 2015 door het vervallen van nog een vrijstelling
In het coalitieakkoord als financieel beleid is gesteld: “We houden vast aan de overeengekomen reductie van de provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB) met 10%”.

 

 

Overwegende dat:

De voorgenomen reductie van de opcenten kan worden voltooid per 1 januari 2014 en worden gehandhaafd per 1 januari 2015, met uitzondering van de gebruikelijke jaarlijkse indexering

Vanwege de statenverkiezingen in 2015 de opcenten vanaf 2016 meerjarig ongewijzigd begroot dienen te worden

De onderbesteding van de jaarschijf 2013 kan worden benut om de derving van algemene middelen als gevolg van de reductie van de opcenten te financieren

 

Besluiten:

De programmabegroting 2014 te wijzigen c.q. op de pagina 88 het aantal opcenten voor 2014 te begroten op 76,6 en voor 2015 op 77,9 en ter dekking de nodige opbrengst in te ramen uit de onderbesteding van de jaarschijf 2013.

 

En gaan over tot de orde van de dag.

 

VVD

CDA

PvdA

50 Plus

 

 

 

Clemens MeertsTerug
BEL NU
VERKEERSBOETES