Die verschrikkelijke accijnzen

Terug

Jurist Clemens Meerts schrijft in deze rubriek over zaken op het raakvlak van auto’s of verkeer in relatie tot het recht of belastingen. In zijn politieke activiteiten ligt zijn focus regelmatig op ditzelfde terrein. Dit artikel is het vijfde deel van enkele artikelen waarin hij een kijkje geeft in zijn politieke keuken als Statenlid, wat auto’s of verkeer in relatie tot het recht of belastingen, betreft.

 

De provinciale VVD-fractie steunde  in februari een motie van het CDA inzake de accijnsverhoging. Aan de orde is dat consumenten en bedrijven in de grensstreek niet minder, maar helemaal niet meer, in Nederland brandstof tanken. Voor consumenten geldt dit ook voor alcohol en tabak. En eenmaal in het buitenland, koopt men er ook nog andere zaken in. Het is daarom goed dat het CDA met een motie aan de bel trekt. De motie roept ons college van Gedeputeerde Staten (GS) op om een schatting te maken van de verliezen die de Limburgse economie ondervindt als gevolg van de accijnsverhogingen. Tevens roept de motie op tot een eerdere evaluatie van de accijnsverhogingen, waarbij de regering door GS moet worden verzocht om snel maatregelen te nemen. Het is een goede zaak om aandacht te vragen voor een belangrijk probleem. Bij het duiden van problemen hoort naar de mening van de VVD ook het aandragen van oplossingen. De ultieme oplossing zal liggen in een harmonisatie van de accijnzen op Europees niveau. Die oplossing is helaas niet snel - en misschien wel helemaal nooit - feitelijk realiseerbaar. De VVD geeft daarom een  “grenseffectenkorting” in overweging. Dat is een korting op de accijnzen, die geleidelijk oploopt naarmate de afstand van het leverpunt tot de landsgrens korter is. Doordat richting de grens de prijzen daardoor zo laag mogelijk worden, minimaliseren de verschillen met de prijzen over de grens.  De aanpak lijkt een beetje op die van de armoedeval. Verwacht wordt dat een grenseffectenkorting de negatieve grenseffecten grotendeels kan wegnemen. Door de korting vanaf verder in het land richting de landsgrenzen slechts geleidelijk te laten oplopen, worden binnenlandse “grenseffecten” vermeden. Een grenseffectenkorting op accijnzen leidt tot een win-win-win-win-situatie:

  1. Voor de ondernemers (minder omzetderving)
  2. Voor de overheid (minder derving accijns, winstbelastingen, BTW en loonheffingen)
  3. Voor het milieu (er wordt minder omgereden)
  4. Voor de afnemers, zijnde consumenten en bedrijven (zie hoeven niet meer om te rijden)

Daarom bevat de motie de oproep aan GS om de regering niet slechts te verzoeken om snel maat-regelen te nemen, maar tevens het verzoek om een grenseffectenkorting als mogelijke oplossing te bestuderen. Inmiddels is duidelijk geworden dat het kabinet (nog) niet voornemens is om ook maar iets aan het probleem te doen. Op het landelijke VVD-voorjaarscongres op 14 juni heeft onze provinciale VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker namens de zuidelijke provincies de accijnsproblematiek nogmaals onder de aandacht van de VVD-fractie in de Tweede Kamer gebracht.Terug
BEL NU
VERKEERSBOETES